Osiągnięcia dzieci

Wraz z rozwojem przedszkola - roz­wijają się tak­że i "na­sze" dzie­ci, cze­go do­wo­dem są ich osiągnię­cia, suk­cesy, kreatyw­ny udział w roz­maitych kon­kur­sach...

W galerii po­niżej za­mieściliśmy przykładowe dyp­lomy na­szych przed­szkolaków, zdjęcia ich prac kon­kur­so­wych i inne "trofea", które zdo­były dla Sie­bie i Na­szej Pla­cówki!  Wszystkie nagrody i kolejne zdobyte przez przedszkolaków dyplomy są na bieżąco eksponowane/wywieszane w naszej placówce ;)

Osiągnięcia - galeria